جهت مطالعه علاقه مندان

 
معاون فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی دانشگاه در خراسان رضوی بیان کرد:در تمامی حوزه ها نیازمند رفتار فرهنگی هستیم

 نشست صمیمی معاون فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی دانشگاه با مدیران و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر امین ناجی افزود: معاونت فرهنگی در دانشگاه ها یا فرهنگی و دانشجویی هستند یا فرهنگی و  اجتماعی در حالی که در دانشگاه پیام نور این معاونت سه رکن اساسی فرهنگی ،دانشجویی و  اجتماعی دارد  در یک رکن که معادل آن در وزات متبوع سازمان دانشجویان است که با آن مراوده و مکاتبه داریم و یکی صندوق رفاه است با صندوق های مجموعه و معادلش و یک معاونت  وزارت علوم که علاوه برآن معاونت فرهنگی وزارت علوم و حوزه های فرهنگی دیگری که در مجموعه دولت و نظام حضور دارد و هنگام مواجه با دانشگاه از طریق درگاه معاونت فرهنگی ورود پیدا می کند پس این حیطه مسئولیتی   گسترده ای است .

وی افزود: در کنار این بخش ها، حوزه پردغدغه ای دیگری به نام تربیت بدنی داریم که با توجه به اهمیت بخش تربیت بدنی بین المللی، در تقسیم بودجه این حوزه، مجموعا 11درصد کل بودجه تربیت بدنی برای بخش بین المللی  و بقیه یعنی  89 درصد برای ورزش همگانی در نظر گرفته شده است.

دکتر امین ناجی افزود: نسل جدید ما پرسشگر است و ار تباط قوی می طلبد چرا که این نسل، رفتار ما را یاد می گیرند و جوانان ما نیک ها را خوب می آموزند بنابراین ما همه نیاز به رفتار فرهنگی داریم چه در حوزه معاون ،مدیر ، عضو هیئت علمی ،کارمند یا دانشجو همه ما نیازمند توجه به رفتارهای فرهنگی هستیم.

معاون فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی دانشگاه افزود: برای اولین بار است که طی ابلاغیه ای که به استان ها ارسال کردیم مشخص شده میزان 35 هزارتومان فعالیت های فرهنگی دقیقا در چه ردیف هایی با چه عنوان برنامه هایی و به چه میزان درصدی هزینه شود که مصرف این بودجه در بند 16 و 17 قیدشده است و تبصره ای دارد که تمامی این بودجه ها بر اساس ابلاغیه معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی در مرکز/واحد و استان قابل هزینه است و ریاست محترم دانشگاه معتقد است ریالی ازاین بودجه  نباید غیراز حوزه فرهنگی هزینه شود.

 منبع: http://f4f4f4.blogfa.com/